0
0 item

Para poder realizar esta compra o reserva, tiene que terminar el proceso que tiene abierto de compra o reserva. Tambien puede vaciar el carrito

No hi ha articles

S'ha afegit l'article al vostre cistell
Quantitat
Total
Hi ha 0 ítems al vostre cistell. Hi ha 1 article al vostre cistell.
Total productes
Total
Seguir navegant Demanar pressupost

IDIOMAS

Cal que l'usuari dels serveis de ACLAM (titularitat de LLEVINAC, SL amb domicili a Consell de Cent 201, baixos, 08011 Barcelona, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF: B64412406 (tom 39186, foli 70, full B340.859)) hagi llegit i accepti les condicions de contractació i la política de privacitat ja que l'ús d'aquests serveis pressuposa l'adhesió a aquestes condicions en la versió actualitzada publicada a la web de www.aclamfoto.com.

ACLAM es reserva el dret a modificar les condicions de contractació o la política de privacitat quan sigui necessari i sense previ avís. Aquestes apareixeran sempre actualitzades al web.

1. TARIFES

Els preus descrits a la web estan contemplats en euros i no inclouen IVA. Totes les tarifes inclouen el preu de l'assegurança (amb franquícia de 300€) però no inclouen enviament.

Els preus són vàlids excepte error tipogràfic o d'impremta. Els catàlegs, tarifes i altres textos informatius utilitzats per ACLAM són només una indicació de l'import i gamma dels productes oferts i, conseqüentment, cap import, descripció o característica serà considerada com a obligatòria per ACLAM.

2. MATERIAL

2.1. PRESSUPOSTOS

La realització d'un pressupost (ja sigui online o sol·licitat al nostre personal per correu electrònic) en cap cas suposarà la reserva del material si no s'especifica per part d’ ACLAM i s'accepta per part del client per escrit. Els pressupostos tenen un període de validesa de 15 dies des de la data d'emissió.

Si el material arrendat ha de ser usat fora de l'Estat caldrà especificar-ho en l'apartat d'observacions del pressupost (l'import de l'assegurança pot no estar inclòs fora de territori nacional).

2.2. RESERVES DE MATERIAL

Per sol·licitar una reserva cal ser usuari del web o estar donat d'alta a la base de dades de ACLAM. Això comporta la lectura i acceptació de la política de privacitat i de les condicions de contractació presents a la web.

Per sol·licitar una reserva, el client haurà d'enviar el pressupost (això pressuposa l'acceptació del pressupost), especificant les dates de lloguer per comprovar la disponibilitat del material. Un cop comprovada la disponibilitat es farà arribar una reserva amb la fiança a dipositar, horaris de recollida i devolució. Perquè una reserva sigui vàlida l'usuari haurà de respondre a aquest correu electrònic amb l'acceptació de tal servei.

Un cop la reserva sigui acceptada per les dues parts, l'arrendatari pot fer la modificacions que necessiti o anul·lar-fins a 24 hores abans de l'inici del lloguer per escrit a foto@aclam.cat sense cap perjudici per a l'arrendatari. Passades les 24 hores, ACLAM podrà reclamar el preu del primer dia de lloguer i fins al 50% del preu total per danys i perjudicis que això hagi pogut ocasionar.

2.3.  RECOLLIDES

El material serà recollit a la nostra seu al carrer Consell de Cent 205, baixos, 08011 de Barcelona dins de l'horari de recollida (si no s'acorda el contrari per escrit).

En el moment de recollida (especificat a la reserva) caldrà identificar-se amb el DNI o passaport vigent i fer efectiu el pagament del lloguer i la fiança acordada anteriorment. Tots els pagaments es faran amb targeta bancària o, només en casos particulars acordats prèviament, aquests pagaments es poden fer en efectiu.

En el cas que la recollida del material s'efectuï per una persona no especificada a la reserva, l'arrendatari haurà d'indicar a Aclam Foto per correu electrònic. Igualment, aquesta persona s'ha d'identificar davant el personal d’ACLAM.

El material és comprovat i posat a punt pel nostre equip i l'arrendatari així ho certifica amb la signatura del contracte adjunt a l'albarà de lliurament. En el moment de lliurament es permetrà a l'arrendatari la comprovació de tal estat. Serà responsabilitat de l'arrendatari no fer aquesta comprovació.

Cap reclamació serà acceptada després de la sortida del material de les nostres instal·lacions, signat l'albarà i contracte corresponent. ACLAM no es responsabilitza de cap incidència aliena que pugui afectar el resultat del treball final.

2.4.  ENVIAMENT DE MATERIAL

Les despeses d'enviament no estan incloses en les tarifes de material.
Per sol·licitar que el material sigui enviat, si us plau, consulteu les condicions específiques enviant un correu electrònic a foto@aclam.cat.

En cas d'enviament caldrà fer el pagament del lloguer i de la fiança acordada per transferència bancària (no s'acceptarà ingrés en efectiu) amb un marge de dies suficient (anterior a la recollida del material) perquè ACLAM pugui verificar aquesta transferència.

És responsabilitat del client comprovar el material rebut dins la primera hora després a la recepció del paquet (hora marcada per l’albarà d’entrega de Nova). Qualsevol incidència o reclamació cal notificar-la per telèfon i per escrit al correu foto@aclam.cat. Fora d’aquest termini serà considerat que el client accepta el material i el considera en perfecte estat de funcionament.

A l’hora de retornar el material, el client haurà d’utilitzar la caixa o maleta entregada per ACLAM perfectament tancada i amb els seus cadenats posats (amb la mateix combinació donada per ACLAM). Si el Client no ho fes d'aquesta manera perdria qualsevol tipus de cobertura de l'assegurança de transports sobre el material.

2.5. DEVOLUCIÓ DE MATERIAL

La devolució del material es farà en l'horari acordat a l'albarà. ACLAM es reserva el dret a cobrar fins a un dia més de lloguer en cas que el material sigui retornat passat l'horari acordat. L'arrendatari es farà càrrec del pagament per indemnització (Perjudicis a terceres persones, a altres clients, etc. i possibles pèrdues de beneficis) si l'equip no és retornat el dia pactat.

L'ARRENDATARI s'obliga a fer lliurament del material en les mateixes condicions que el va recollir. En cas contrari, la companyia podrà repercutir les despeses de neteja en què s'incorrin.

En el moment de la devolució la fiança serà retornada al 100% sempre que tot el material descrit a l'albarà corresponent estigui en perfectes condicions. LLEVINAC, S.L. es reserva el dret a efectuar la devolució de la fiança fins a les 24 hores laborables posterior a la devolució del material.

Un cop ACLAM hagi fet el retorn de la fiança aquesta pot trigar entre 1 i 10 dies a ser retornada per l'entitat bancària, pel que ACLAM queda exempt de tota responsabilitat.

Qualsevol risc que pugui afectar a l'equip, accessoris o als consumibles serà responsabilitat de l'ARRENDATARI en el moment de la devolució.

3. ESPAIS

3.1. RESERVA DELS ESPAIS

Per fer efectiva una reserva d'algun dels espais propietat de LLEVINAC S.L. caldrà enviar el consentiment per escrit a foto@aclam.cat i aquest haurà de ser respost i confirmat per part d’ACLAM pel mateix mitjà.

El material inclòs en el lloguer serà especificat per correu electrònic per part de l'equip de ACLAM a l'arrendatari. El material llogat a part tindrà un 25% de descompte sobre la tarifa indicada a la web. En cap cas s'inclourà assistència tècnica per part del personal de ACLAM RENTAL.

El consum elèctric o d'aigua podrà ser tarifat a part.

3.2. ENTRADA ALS ESPAIS

En el moment de l'entrada a qualsevol dels espais llogats caldrà fer efectiu el pagament del lloguer i la fiança acordada anteriorment o, si s'ha acordat prèviament per escrit, deixar una targeta de crèdit com a dipòsit o facilitar aquestes dades com a garantia de pagament.

En el moment de l'entrada als espais (horaris i dates especificats en la reserva), l'arrendatari pot fer la comprovació de l'estat del lloc. Qualsevol problema o desperfecte haurà de ser anunciat a l'equip d’ACLAM fins a una hora després de l'entrada a l'espai. Passat aquest temps, qualsevol dany causat a les instal·lacions serà responsabilitat de l'arrendatari.

3.3. NORMES DELS ESPAIS

El lloguer inclou l'ús dels espais de plató i d'altres com cuina, bany o camerinos.

Queda prohibit fumar a tots els espais o utilitzar qualsevol article que pugui provocar fum dins de les instal·lacions sempre que no sigui acordat prèviament.

En cas de l'ús de ciclorama caldrà usar sempre protecció (facilitada per ACLAM RENTAL) per poder trepitjar tal zona descrita. Aquesta zona i la corba del ciclorama queden excloses de l'assegurança, de manera que qualsevol desperfecte ocasionat podrà comportar la penalització econòmica corresponent a la totalitat de la reparació.

Els espais estan destinats a usos fotogràfics o de vídeo i en cap cas es podran utilitzar per a altres activitats sense acord previ.

Qualsevol dany causat al propi espais o elements continguts en ell durant el lloguer de la instal·lació, serà responsabilitat de l'arrendatari.

3.4. SORTIDA DELS ESPAIS

Un cop finalitzat el període de lloguer especificat a la reserva, tot el temps que passi d'aquest horari serà cobrat com a hora extra.

Un cop feta la sortida dels espais ACLAM es reserva fins a 24 hores laborables posteriors a l'hora de sortida per verificar els espais i materials llogats i, si tot està en les mateixes condicions en què es va lliurar, es procedirà a la devolució del dipòsit i al càrrec de l'import total del lloguer.

4. ASSEGURANÇA

Només en els casos de danys, avaries o robatori, la nostra assegurança cobreix el risc dels equips llogats descrits en cada albarà amb una franquícia de 300€ per contracte. Si és el cas, l'arrendatari té l'obligació d'aportar tota la documentació necessària per acreditar els fets.

Aquesta franquícia serà coberta, en qualsevol cas, per l'arrendatari.

Aquesta assegurança està inclosa en les nostres tarifes sempre que el material es faci servir dins de territori nacional.

5. RESPONSABILITATS

ACLAM és el propietari absolut de tots els equips i instal·lacions llogats. No està permès penyorar-los, cedir la propietat a títol de garantia, vendre'ls, transmetre'ls, subarrendarlos ni qualsevol altre acte de disposició.

ACLAM declina qualsevol responsabilitat en accidents o perjudicis que es puguin provocar a tercers com a conseqüència de l'ús del material o instal·lacions llogats, siguin quines siguin les causes.

ACLAM RENTAL intentarà substituir qualsevol material que calgui lliurar i no estigui en perfectes condicions, així i ACLAM no es responsabilitza dels perjudicis que això pugui causar al client.

6. CANCEL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ

Podrà ser cancel·lada qualsevol petició d’arrendament sempre que s’efectuï com a mínim 24 hores abans de la data d’inici. La comunicació haurà de realitzar-se per escrit (enviant un e-mail a foto@aclam.cat).

Per al cas que l’arrendatari incompleixi el termini d’avís anteriorment establert, aquest vindrà obligat a satisfer fins al 50% del valor contractat en concepte  d’indemnització per cancel·lació o reprogramació. En el cas que s’haguessin entregat quantitats a compte, l’arrendatari autoritza expressament a l’arrendador per a detreure de les mateixes la indemnització per cancel·lació o reprogramació.